قابل توجه مدیران تورهای مسافرتی


 
بنام خدا
قرارداد بیمه حوادث گروهی تورهای مسافرتی


 
        شماره قرارداد:

        تاریخ صدور:

        کد ونام نمایندگی:

____________________________________________________________________________

        این قرارداد بین شرکت بیمه سامان به نشانی تهران ،خیابان خالد اسلامبولی ،شماره 113 که بعد از این بیمه گر نامیده می شود

        و آژانس ................به نشانی :  ...........................................تلفن: ......................که بعد از این بیمه گذار نامید ه

         می شود بر اساس قانون و مقررات و عرف بیمه در ایران و شرایط عمومی  پیوست در هشت ماده منعقد می گردد.

         ماده اول ـــ موضوع قرداد :

        موضوع این قرار داد عبارتست از پوشش بیمه حوادث بیمه شدگان در مقابل خطرات فوت و نقص عضو و از کارافتادگی دائــم (کلی و جزئی ) و هزینه های پزشکی بر اثر حوادث مشمول بیمه

        ماده دوم ــــ بیمه شدگان:

 د       بیمه شدگان مشمول این قرارداد عبارتند از کلیه افرادی که جهت استفاده از امکانات بیمه گذار به منظور گـردشـهای تفـریحی

        که بطور دستجمعی خواهد بود(تور مسافرتی) ثبت نام نموده و طبق شرایط قرارداد بیمه شده تلقی شده و اسامی و مشخصات

        آنان به ترتیبی که در ماه هفتم قرارداد پیش بینی گردیده به بیمه گر ارائه و به تایید رسیده باشد.

         ماده سوم ــــ مدت قرارداد:

         مدت این قرارداد یک سال از ظهر روز مورخ :                   الی ظهر روز مورخ:                    مـعتبر می باشد.

         ماده چهارم ـــ حق بیمه:

         حق بیمه ،5 روزه ،15روزه و20 روزه این قرارداد با توجه به تعداد و نوع فعالیت بیمه شدگان جهت هر نفربه  ترتیب ............_............_............_ ریال می باشد.

               ماده پنجم ــــ مبلغ بیمه (سرمایه بیمه ):

        مبلغ بیمه جهت هر یک از بیمه شدگان که بیمه گر متعهد پرداخت آن به ذی نفع می باشد عبارتست از:

        الف:در صورت فوت بیمه شده مبلغ     ..........................  ریال              

        ب: در صورت نـقص عضو و از کارافتادگی دائم (کلی و جزئی) طبق جدول نقص عضو مــندرج درشرایط عمومی پیوست

        قراردادحداکثر ...............................ریال.

        ج: هزینه های پزشکی ناشی از حوادث مشمول بیمه برای هر یک از بیمه شدگان در هر حادثه حداکثر مبلغ................ریال

   

         ماده ششم ­­ـــ استفاده کننده (گان ) از سرمایه بیمه 

        الف:استفاده کنند(گان) از سرمایه بیمه در صورت فوت ناشی از حادثه بیمه شده وارث قانونی وی خواهد بود.

         ب: استفاده کننده از سرمایه بیمه در صورت نقص عضو ویا از کار افتادگی ویا هزینه های پزشکی ناشی از حادثه هر یک از

        بیمه شدگان ، شخص بیمه شده می باشد.

         ماده هفتم ـــ وظایف بیمه گذار:

        1-بیمه گذار موظف است اسامی بیمه شدگان را با ذکر تاریخ تولد وشماره شناسنامه و محل صدور به انضمام مقصد – نوع

        وسیله نقلیه تاریخ حرکت و مراجعت تور را 24 ساعت قبل از حرکت هر یک از تورها کتبا" به اطلاع بیمه گر برساند، در

        غیر اینصورت ملاک پرداخت غرامت آخرین اطلاعات دریافتی بیمه گر از بیمه گذار قبل از وقوع حادثه خواهد بود.

        2- بیمه گذار موظف است در صورت بروز حادثه مراتب را ظرف مدت 15 روز از تاریخ وقوع حادثه کتبا" به بیمه گر

        اطلاع دهد .وکلیه مدارک و اطلاعات مربوطه به بیمه شدگا ن را در صورت تقاضای بیمه گر به وی تسلیم نماید.

        3- بیمه گذار موظف است حق بیمه متعلق به هر تور را همزمان با ارسال لیست اسامی  مسافرین 24 ساعت قبل از حرکت به

        بیمه گر پرداخت نماید.

         ماده هشتم ــــ سا یر شرایط قرار داد:

        1-بیمه گذار موظف است صرف نظر از تامین یا عدم تامین حق بیمه از طرف بیمه شدگان حق بیمه متعلق به آنان را به طور

        کامل طبق شرایط قرارداد پرداخت نماید در غیر اینصورت خسارات مربوطه قابل پرداخت نخواهد بود.

        2- پوشش بیمه جهت هریک از بیمه شدگان از لحظه سوار شدن به وسیله نقلیه تحت سرپرستی بیمه گذار به منظور شروع تور

         در مبدا وتا لحظه پیاده شدن از وسیله مذکور در مبدا به منظور پایان تور حداکثر برابر با تعهدات ماده پنجم قرارداد خواهد بود

           3- حداکثر سن مشمول هر یک بیمه شدگان 75 سال تمام می باشد. در صورتیکه حق بیمه ای بابت افرادیکه سن آنان بیش از

       75 سال باشد پرداخت گردیده باشد،خسارت غیر قابل پرداخت و حق بیمه دریافتی هیچ گونه حقی برای بیمه گذار و بیمه شده و

       تعهدی برای بیمه گر ایجاد نخواهد نمود.

      4- پرداخت حق بیمه از سوی بیمه گذار و قبول آن از طرف بیمه گر به منزله تنفیذ قرارداد از ناحیه طرفین می باشد.

      5- بیمه گذار موظف است کلیه مدارک و اطلاعات مربوط به بیمه شدگان را که در اختیار وی قرارداد در صورت تقاضای

       بیمه گرتسلیم نماید.

       6- بیمه شدگان این قرارداد تحت پوشش بیمه فوت ، نقص عضو و از کار افتادگی کلی و دائم ناشی از خطر انفجار یا عملکرد

        ادوات جنگی بازمانده از جنگ تحمیلی نیز قرارداد دارند.

       7-شرایط عمومی منحصرا" در موارد پیش بینی نشده  در متن و ضمائم قرارداد نافذ خواهد بود.

       8- مرور زمان دعا وی ناشی از تعهدات بیمه گر دو سال از تاریخ وقوع حادثه می باشد.

       9- هر گونه تغییر در شرایط قرارداد با توافق طرفین و به وسیله صدور برگ الحاقی که جز لا ینفک قرارداد می باشد انجام 

        می گردد.

       10- در صورتی که بیمه شده در هنگام رانندگی با وسیله نقلیه موتوری دچار حادثه ناشی از رانندگی شود در صورتی خسارت وی در شمول تعهدات بیمه گر قرار خواهد داشت

که         بیمه شده در  تاریخ وقوع حادثه دارای گواهینامه مجاز رانندگی متناسب با همان وسیله نقلیه باشد.

        11- حوادث ناشی از شرکت مستقیم یا غیر مستقیم درعملیات جنگی ، پلیسی ،شورش، اغتشاش ، بلوا ، انقلاب ، قیام ،آشوب ،

         کودتا و اقدامهای احتیاطی مقامهای نظامی و انتظامی از شمول تعهدات بیمه گر خارج می باشد.

        12- فوت ناشی از سقوط هواپیما از شمول تعهدات این شرکت خارج می باشد.

       13- چنانچه موارد مذکور در قرارداد ویا ملحقانی که بعدا" و در صورت لزوم صادر خواهد شد با نظریات بیمه گذار طبق

       تقا ضا نامه بیمه مطابقت نداشته باشد ، بیمه گذار موظف است حداکثر ظرف مدت چهارده روز از تاریخ دریافت ، تصحیح آنها

        را تقاضا نماید، در غیر اینصورت مراتب تایید شده تلقی خواهد شد.

       اشتباه در محاسبات و پرداخت حق بیمه قابل رجوع است.

        14- در صورت مغایرت در شرایط قرارداد ، به ترتیب شرایط خصوصی ، شرایط پیوست و شرایط عمومی حاکم بر قرارداد

        می گردد.

   

    بیمه گذار                                                                                                                 بیمه گر

        آژانس  . .....                                                                                                      شرکت بیمه سامان

 

 

تاريخ انتشار: دوشنبه 17 فروردين 1388
تعداد بازدید: 4617